รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ เรื่องอาหารกลางวันนักเรียน และอาหารเสริมนม พร้อมแจกหน้ากากอนามัยให้นักเรียน
นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
องค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์
20 กรกฎาคม 2563
จากการตรวจเยี่ยมจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลซับสมบูรณ์ นายสุทธิพงษ์ เอี่ยมอ่อง ออกตรวจเยี่ยมนักเรียนโรงเรียนบ้านกระทุ่มทองประชาสรรค์ เรื่องอาหารกลางวันนักเรียน และอาหารเสริมนมนั้น ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดอาหารกลางวันตามแนวทาง นโนบายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
18 กันยายน 2563

รับทราบ
นางสาวชมัยพร แจ่มหะทัย
ครู
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้