รายงานการตรวจเยี่ยม โดยหน่วยงานอื่น

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นางสาวณัฐสุชา อินทร์ประสิทธิ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีเทพ และคณะ ได้เข้ามาตรวจฟันเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 ปีที่3 ปีที่6 โรงเรียนบ้านโคกตะขบ เพื่อเข้ารับบริการเคลือบหลุมร่องฟัน ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนเป็นอย่างดี
นางสาวณัฐสุชา อินทร์ประสิทธิ์
เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีเทพ
กระทรวงสาธารณสุข
21 มกราคม 2563
ทราบ ทางโรงเรียนบ้านโคกตะขบ ขอขอบคุณ นางสาวณัฐสุชา อินทร์ประสิทธิ์ เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลศรีเทพ และคณะ ที่ได้เข้ามาตรวจฟันเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านโคกตะขบ ในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่ง
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มกราคม 2563

ทราบ เรียบร้อยดี
นางเปรมฤดี มีสนุ่น
ผู้อำนวยการโรงเรียน
23 มกราคม 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้