ระบบนิเทศออนไลน์ (PBN3 Nited Online)

สถิติ

ผู้ใช้ออนไลน์ 253 คน

ประมวลภาพของผู้อำนวยการเขตพื้นที่

การประเมินตามนโยบาย 4Q

โรงเรียนคุณภาพ (Q2)
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
79.6%
ห้องเรียนคุณภาพ (Q3)
ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
40.7%