รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายคมสัน คุ้มทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านเนินถาวร อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านเนินถาวร มีกระบวนการบริหารและจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง มีการจัดการเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจอย่างชัดเจน ชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณเป็นอย่างดี 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีสื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ชุมชนให้การสนับสนุนความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 85.29 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 79.41 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้
นายคนสัน คุ้มทรัพย์
ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม
22 มกราคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้