รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายคมสัน คุ้มทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านจัดสรร อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านจัดสรร มีกระบวนการบริหารและจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานภายนอกสนับสนุนการจัดการสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และงบประมาณการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา มีแบบการจัดการเรียนรู้บูรณาการแนวความคิดเศรษฐกิจพอเพียง นักเรียนตั้งใจเรียนร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 73.61 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 69.44 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่เห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้
นายคนสัน คุ้มทรัพย์
ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม
22 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านจัดสรร ขอขอบคุณ นายคมสัน คุ้มทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น.ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 และจะนำคำแนะนำต่างๆ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนต่อไป
นางมนัชยา คำมา
ครู
22 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้