รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายคมสัน คุ้มทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านโคกตะขบ อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความชำนาญ 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการ มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัย นักเรียนสนใจให้ความร่วมมือกับครูในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี นักเรียนมีความร่าเริง มีความสุขในการเรียน ตั้งใจเรียน 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 90.36 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 89.87 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้
นายคนสัน คุ้มทรัพย์
ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม
22 มกราคม 2563
ข้าพเจ้านายกั๊ก คล้ายใจตรง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะขบ ขอขอบคุณ คณะ อ.ก.ต.ป.น. ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการ และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 เป็นอย่างยิ่ง
นายกั๊ก คล้ายใจตรง
ครู
23 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้