รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายคมสัน คุ้มทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านนาน้ำโครม โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสภาพแวดล้อมที่สวยงาม สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความชำนาญ 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการ มีการใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอนใช้เทคโนโลยีให้ทันสมัย นักเรียนสนใจให้ความร่วมมือกับครูในการเรียนการสอนเป็นอย่างดี นักเรียนมีความร่าเริง มีความสุขในการเรียน ตั้งใจเรียน 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 72.04 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 75.27 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้งนี้
นายคนสัน คุ้มทรัพย์
ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม
22 มกราคม 2563
รับทราบ และครูได้นำข้อมูลในการท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น มาพัฒนานักเรียนให้มีทักษะทางคณิตศาสตร์มากขึ้นโดยเน้นการท่องสูตรคูณ พร้อมกันเมื่อเข้าห้องเรียนและก่อนเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ท่องสูตรคูณให้เพื่อนฟัง
นางสาวศิรินารถ ตะกรุดแก้ว
ครู
2 เมษายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้