รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายคมสัน คุ้มทรัพย์ ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ พร้อมคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านแควป่าสัก อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q2) กระบวนการบริหารการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ(Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ(Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนบ้านแควป่าสัก มีกระบวนการบริหารจัดการทั้ง 4 ฝ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ครูใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง พัฒนาครูและบุคลากรให้มีความชำนาญ 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในงานด้านวิชาการ สื่อเทคโนโลยีมีเพียงพอ มีการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน และใช้ DLTV ในการจัดการเรียนการอสอน ดูแลนักเรียนอย่างทั่วถึง นักเรียนกล้าแสดงออก ตั้งใจเรียน 3. นักเรียนท่องสูตรคูณ ผ่านคิดเป็นร้อยละ 83.12 และคิดเลขเป็นผ่านคิดเป็นร้อยละ 88.31 ขอขอบคุณผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือสนับสนุน และอำนวยความสะดวกในการประเมินครั้ง
นายคนสัน คุ้มทรัพย์
ประธานศูนย์ประสานงานอำเภอศรีเทพ
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการโคกสะอาดสระกรวดประดู่งาม
22 มกราคม 2563
ขอขอบคุณคณะ ก.ต.ป.น. ที่ให้คำแนะนำกับทางโรงเรียนบ้านแควป่าสัก จะนำคำแนะนำไปพัฒนาการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
นายศมากร เกดา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้