รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีสมัย โสประดิษฐ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ รักษาการประธานศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์ บัววัฒนาพร้อมคณะได้นิเทศ ติิดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคณะ อกตปน. ดังนี้ 1. Q2 โรงเรียนคุณภาพ 2. Q3 ห้องเรียนคุณภาพ 3. Q4 นักเรียนคุณภาพ จากการนิเทศพบว่า - อาคารเรียนสวยงามน่าเรียน สะอาด เหมาะแก่การเรียนรู้ - ห้องน้ำมีความสะดวก - ห้องเรียนอนุบาลมีความพร้อมในการจัดการเรียนตามวัย - นักเรียนมีความพร้อมในการคิดเลขและท่องสูตรคูณได้ดี ขอขอบพระคุณผอ.และคณะครูทั้งในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่ง
ว่าที่ รต.สมัย โสประดิษฐ
รก.ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา
8 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านเนินพัฒนา ขอขอบคุณคณะกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงข้อต่าง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา การเรียนการสอนและตามข้อประเมิน1. Q2 โรงเรียนคุณภาพ 2. Q3 ห้องเรียนคุณภาพ 3. Q4 นักเรียนคุณภาพ
นางสาวนันทิยา เสาวโมกข์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มีนาคม 2563

ดำเนินการสอนตามแผน Q3 ห้องเรียนคุณภาพ องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน Active learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีการดำเนินการสอนสอนตามแผน Active learning โดย แผนการสอนที่ 2 เรื่อง อ่านออกเสียงคำ - มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับครู และผู้เรียนกับผู้เรียน - ครูมีการกำหนดให้นักเรียนนำเสนอผลงาน - นักเรียนมีความพึงพอใจในวิชาที่เรียน การออกเสียง - ผู้สอนจะเป็นผู้อนวยความสะดวกในการจัดการเรียนรู้ ตัวสะกด เพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้ปฏิบัติด้วยตนเอง
นางสง่า บุญมี
ครู
15 มีนาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้