รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายเสรี ปานเงิน พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการ อกตปน. ตามประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อมาประเมินองค์ประกอบกระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน คุณภาพผู้เรียน (การท่องสูตรคูณ การคกอคำนวณ) ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร และนักเรียนที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นอย่างดียิ่ง
นายเสรี ปานเงิน
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง
8 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านหนองบัวทองได้รับการนิเทศจากคณะกรรมการ อกตปน. ให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอน ทดสอบผู้เรียน รวมถึงให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
นายบุญเลิศ ฉิมใจงาม
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้