รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายเสรี ปานเงิน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ อกตปน. ตามประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อมาประเมินองค์ประกอบที่ 2 กระบวนการบริหารจัดการ องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน นักเรียนคุณภาพ การท่องสูตรคูณ การคิดคำนวณ ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียนที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกการเก็บข้อมูลการขับเคลื่อนนโยบายจุดเน้น 4Q อย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
นายเสรี ปานเงิน
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง
8 มกราคม 2563
ทางโรงเรียนบ้านบ่อรัง ขอขอบคุณ นายเสรี ปานเงิน พร้อมด้วย คณะอนุกรรมการ อกตปน. สำหรับคำแนะนำในการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการ องค์ประกอบการจัดการเรียนการสอน เพื่อเพิ่มคุณภาพให้เหมาะสมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านบ่อรัง
นายเวียงชัย สิริบริรักษ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
7 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้