รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายเสรี ปานเงิน พร้อมด้วย นางลออ เกตุขุนทด พร้อมด้วยอนุกรรมการ กตปน. ตามประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลตามนโยบายจุดเน้นครั้งที่ 2 ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคคลากร นักเรียนที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการประเมินกระบวนการบริหาร การจัดการการเรียนการสอน นักเรียนคุณภาพ (การท่องสูตรคูณ การคิดคำนวณ ) จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
นายเสรี ปานเงิน
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง
8 มกราคม 2563
คณะผู้นิเทศได้ให้คำแนะนำ และการบริหารจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน ในการท่องสูตรคูณ การคิดคำนวณ โรงเรียนจะพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นต่อไป ขอขอบคุณคณะกรรมการที่ให้คำแนะนำเป็นอย่างสูง
นายพัฒนา เนตรเกต
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้