รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางสมคิด ชอุ่ม พร้อมด้วยคณะอนุกกรรมการ กตปน. ตามประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 เพื่อมานิเทศ ติดตามประเมินผลองค์ประกอบกระบวนการบริหารจัดการ การจัดการเรียนการสอน นักเรียนคุณภาพ (การท่องสูตรคูณ การคิดคำนวณ) ครั้งที่ 2 ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครู นักเรียน ที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการเก็บรวบรวมข้อมูลประกอบการประเมินอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
นางสมคิด ชอุ่ม
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง
9 มกราคม 2563
ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ นิเทศและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายองค์ประกอบกระบวนการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการเรียนสอน นักเรียนคุณภาพ (การท่องสูตรคูณ การคิดคำนวณ) ตามประกาศของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
นางสาวรุ่งทิพย์ สกุลณี
ผู้อำนวยการโรงเรียน
10 มีนาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้