รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นางสมคิด ชอุ่ม พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ตามประกาศ สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ได้มาติดตาม ตรวจสอบ นิเทศและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายองค์ประกอบกระบวนการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการเรียนสอน นักเรียนคุณภาพ (การท่องสูตรคูณ การคิดคำนวณ) ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียนที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกการเก็บรวบรวมข้อมูลขับเคลื่อนนโยบายอย่างดียิ่ง
นางสมคิด ชอุ่ม
ผู้แทนผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของเอกชน
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าโรงโคกปรง
9 มกราคม 2563
ข้าพเจ้าขอขอบคุณ คณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ นิเทศและประเมินผลการขับเคลื่อนนโยบายองค์ประกอบกระบวนการบริหารการศึกษา การจัดการเรียนการเรียนสอน นักเรียนคุณภาพ (การท่องสูตรคูณ การคิดคำนวณ)
นางสาววิภาพร ซาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้