รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะ อ.ก.ต.ป.น.จากศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้ำหยด ได้มานิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา โดยการมีส่วนร่วมพบว่า ด้านโรงเรียนคุณภาพ โรงเรียนมีการปฎิบัติทุกข้อ ด้านห้องเรียนคุณภาพ โรงเรียนมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมชาโชบายของร.๑๐ สู่การปฎิบัติในห้องเรียน มีการจัดกระบวนการเรียนการสอนActive Learning นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการดำเนินชีวิต ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน มีความกระตือรือล้นในการเรียนรู้ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง
นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้ำหยด
8 มกราคม 2563
ขอขอบคุณ คณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้ำหยด ที่ได้ให้เกียรติมานิเทศ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับจัดการเรียนการสอนในรูปแบบกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning คณะครูโรงเรียนบ้านตะกุดไผ่จะดำเนินการตามข้อเสนอแนะด้วยความตั้งใจ
นายภานุพงษ์ ด้วงคำจันทร์
ครูผู้ช่วย
23 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้