รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้าพร้อมด้วยคณะ อ.ก.ต.ป.น. จากศูนย์พัฒนาวิชการวังใหญ่ภูน้ำหยดได้มานิเทศ ติดตาม การขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาโดยแบบการมีส่วนร่วม พบว่า โรงเรียนคุณภาพโรงเรียนได้ดำเนินการทุกข้อปฎิบัติ ห้องเรียนคุณภาพ มีการออกแบบการจัดการเรียนการสอน โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมชาโชบายของรัชกาลที่ ๑๐ มาประยุกต์ใช้สู่การปฎิบัติในห้องเรียน การจัดการเรียนการสอนแบบactive learning นักเรียนมีพฤติกรรมการแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้ความร่วมมือด้วยอย่างดียิ่ง
นายปัณณธร บัวอุบล
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการวังใหญ่ภูน้ำหยด
8 มกราคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้