รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ ผอ.โรงเรียนบ้านเพชรละคร ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละครพร้อมคณะ ได้ออกนิเทศ ติดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคณะ อ.ก.ต.ป.น. ดังนี้ 1. Q2 โรงเรียนคุณภาพ 2. Q3 ห้องเรียนคุณภาพ 3. Q4 นักเรียนคุณภาพ จากการนิเทศพบว่า มีการดำเนินการตามนโยบาย มีสิ่งที่ควรพัฒนาตามประเด็น อาคารเรียนและอาคารประกอบต่างๆเพียงพอสำหรับการเรียนการสอน ห้องเรียนมีแหล่งเรียนรู้ภายในห้องเรียนเพรียบพร้อมตามบริบทของสถานศึกษา นักเรียนมีความพร้อมในเรื่องการคิดเลขเป็นและการท่องสูตรคูณตามสภาพแวดล้อมและมีความเหมาะสมตามระดับช่วงชั้น ในนามคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร ขอขอบพระคุณผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครู ในการให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกเป็นอย่างดีในการนิเทศ ติดตามในครั้งนี้
นายเสน่ห์ จันทร์ประเทศ
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร
9 มกราคม 2563
ขอขอบคุณ คณะอ.ก.ต.ป.ศูนย์พัฒนาวิชาการกองทูลเพชรละคร ที่เข้ามานิเทศการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ Q2โรงเรียนคุณภาพ(ภาพรวมสถานศึกษา) /Q3ห้องเรียนคุณภาพ (การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning) ทุกระดับชั้น /Q4 นักเรียนคุณภาพ (การท่องแม่สูตรคูณ)ซึ่งทางโรงเรียนจะนำผลการนิเทศ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีความก้าวหน้าต่อไป
ว่าที่ ร.ต.สมัย โสประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
31 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้