รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายสุพจน์ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง ผลการประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) กระบวนการบริหารและการจัดการ ดังนี้ 1.โรงเรียนมีการจัดทำแผนปฏิบัติการ แผนฯมีการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ไว้อย่างชัดเจน การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนมีคุณภาพ มีคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน มีการกำหนดขอบข่ายงาน การบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย 2.หลักสูตรสถานศึกษาเน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย 3.การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่สูง 4.ครูมีการอบรม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 5.โรงเรียนมีสื่อ เทคโนโลยี สนับสนุนการเรียนการสอน และโรงเรียนจัดสภาพแวดล้อมทั้งในและนอกห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ 6.ผู้บริหารมีการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 7.จุดเด่นของโรงเรียนคือโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยยึดผู้เรียนเป็นสำคัญส่งเสริมคุณธรรมให้กับนักเรียน นักเรียนกล้าแสดงออก ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ครูมีคุณภาพและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 8.จุดที่ควรได้รับการปรับปรุง ส่งเสริม โรงเรียนขาดงบประมาณที่เพียงพอ นักเรียนขาดโอกาส เพราะฐานะนักเรียนยากจน 9.การจัดระดับคุณภาพ ๕ ขอขอบคุณ ผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักเรียน ที่เห็นความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการประเมินในครั้งนี้
นายสุพจน์ จันทร์แปลง
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าแดงวังท่าดี
8 มกราคม 2563
ขอขอบคุณท่านผอ.สุพจน์ จันทร์แปลง และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนบ้านท่าด้วง โดยให้คำแนะนำการทำงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ทำให้คณะครูมีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ในส่วนที่ได้รับคำชี้แนะ ทางโรงเรียนจะประชุม ชี้แจ้งคณะครูเพื่อวางแผน และสร้างกระบวนการ ในการพัฒนาคุณภาพงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิ์ภาพต่อไป
นายวิชชา อยู่เพชร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
17 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้