รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ข้าราชการบำนาญ นายชาตรี ตรีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง ได้มานิเทศโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โรงเรียนมีการเตรียมความพร้อมได้ตามประเด็นที่ต้องการและมีวิธีดำเนินงานได้ครบทุกข้อ
นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา
ข้าราชการบำนาญ (ก.ต.ป.น.)
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอศรีเทพ
2 กรกฎาคม 2563
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ขอขอบพระคุณ คณะ อ.ก.ต.ป.น. ที่ได้มานิเทศโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19 )ทางโรงเรียนจะนำคำแนะนำไปปรับปรุงแก้ไข ขอขอบคุณคะ
นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
13 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้