รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ข้าราชการบำนาญ นายชาตรี ตรีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง มานิเทศโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงในการเตรียมความพร้อมในการเปิดสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในสถานการเผ้าระวังโรคระบาดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทางโรงเรียนเตรียมความพร้อมในทุกด้านตามมาตรการ ขอบคุณผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพงในการต้อนรับเป็นอย่างดี
นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา
ข้าราชการบำนาญ (ก.ต.ป.น.)
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอศรีเทพ
2 กรกฎาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้