รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ข้าราชการบำนาญ นายชาตรี ตรีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน นางสาวธาราลักษณ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง ขอบคุณผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดในการต้อนรับการนิเทศการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในการเฝ้าระวังการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ความพร้อมทุกด้านและการป้องกันตามมาตรการ 6 ข้อ
นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา
ข้าราชการบำนาญ (ก.ต.ป.น.)
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอศรีเทพ
2 กรกฎาคม 2563
2 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาดได้รับการนิเทศ ติดตาม การเตรีบมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ในการเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) จากท่านจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ข้าราชการบำนาญ ท่านผุ้อำนวยการชาตรี ตรีภาค ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน ท่านผู้อำนวยธาราลักษณ์ ศรีสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองสรวง ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านที่ให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563
นางปรัศมน อินทร์เอี่ยม
ครู
5 ตุลาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้