รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ ผอ.รร.บ้านวังไผ่ นางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง ผอ.รร.บ้านวังใหญ่ นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล ผอ.รร.บ้านไทรทอง ได้มานิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่าโรงเรียนบ้านคลองทราย มีความพร้อมในการจัดการเรียนสอนปีการศึกษา 2563 มีจุดคัดกรอง มีการเว้นระยะห่าง นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือและจุดบริการเจลล้างมืออย่างเพียงพอ บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม
นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
ผอ.โรงเรียนบ้านวังไผ่
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี
2 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนบ้านคลองทรายกราบขอบพระคุณ นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี และคณะที่ได้ให้เกียรติมานิเทศ และตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนบ้า่นคลองทราย ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงในครั้งนี้
นายคำสิงห์ ภูเยี่ยมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียน
2 กันยายน 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้