รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ ผอ.รร.บ้านวังไผ่ นางอริยา พลอยเปลี่ยนแสง ผอ.รร.บ้านวังใหญ่ นายประวิทย์ จิระสัญญาณสกุล ผอ.รร.บ้านไทรทอง ได้มานิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พบว่าโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ มีความพร้อมในการจัดการเรียนสอนปีการศึกษา 2563 มีจุดคัดกรอง มีการเว้นระยะห่าง นักเรียนสวมใส่หน้ากากอนามัย มีจุดล้างมือและจุดบริการเจลล้างมืออย่างเพียงพอ บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น สวยงาม
นางศุภวารี เอี่ยมสุขประเสริฐ
ผอ.โรงเรียนบ้านวังไผ่
รองประธานกรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี
2 กรกฎาคม 2563
ข้าพเจ้า นายก่อเกียรติ นาลา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป.พช.3 ได้รับการนิเทศการเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เรียบร้อยแล้ว ทางโรงเรียนได้ตะหนักและดำเนินการตามมาตรการการป้องกันโควิด-19 (Covid-2019) อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ โดยมีจุดคัดกรองบริเวณหน้าประตูโรงเรียน จุดบริการล้างมือ จุดบริการเจลแอลกอฮอล์ มีการประชาสัมพันธ์เพื่อให้นักเรียนตระหนักและรู้แนวทางการป้องกันโควิด 19 หน้าเสาธงทุกวัน
นายก่อเกียรติ นาลา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้