รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ผอ.ร.ร.อนุบาลหนองไผ่ พร้อมด้วย นายสุพจน์ จันทร์แปลง ผอ.ร.ร.บ้านกลาง และนายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง ผอ.ร.ร.บ้านเนินคนธา ได้มานิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) จากการนิเทศ ติดตาม พบว่า โรงเรียนมีความพร้อมในการเตรียมความพร้อมของสถานศึกษามีความพร้อมในการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ที่อำนวยความสะดวก และให้ข้อมูลอันเป็นประโชยน์อย่างดียิ่ง นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์ (ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลหนองไผ่) นายสุพจน์ จันทร์แปลง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกลาง) นายเฉลิมยุทธ อุตม์อ่าง (ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินคนธา)
นายสุพัฒน์ ศรีศาสตร์
ผอ.โรงเรียนอนุบาลหนองไผ่
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอหนองไผ่
2 กรกฎาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้