รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันพฤหัสบดีที่๒กรกฎาคม๒๕๖๓ ผอ.กัน อินพร ผอ.ชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผอ.วัฒนากร บัวทองได้มาตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนบ้านหนองแจง ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กราบขอบพระคุณ ข้อเสนอแนะ คำแนะนำเพื่อร.ร.จะได้นำไปพัฒนาต่อไป..
นายวัฒนกร บัวทอง
ผอ.โรงเรียนอนุบาลบึงสามพัน
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน
2 กรกฎาคม 2563
โรงเรียนบ้านบึงสามพันได้เตรียมความพร้อม ดูแลอาคารสถานที่ ให้มีความสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีการคัดกรอง มีจุดล้างมือ จุดวัดไข้ จุดเจลล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ มีการกำหนดระยะห่างทางสังคม อย่างเคร่งครัด
นายพิชาติ สารเดช
ครู
8 กรกฎาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้