รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันพฤหัสบดีที่๒กรกฎาคม๒๕๖๓ ผอ.กัน อินพร ผอ.ชาญณรงค์ ชำนาญกิจ ผอ.วัฒนากร บัวทองได้มาตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของโรงเรียนบ้านหนองแจง ในการเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ กราบขอบพระคุณ ข้อเสนอแนะ คำแนะนำเพื่อร.ร.จะได้นำไปพัฒนาต่อไป..
นายกัน อินพร
ผอ.โรงเรียนบ้านเขาพลวง
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอบึงสามพัน
2 กรกฎาคม 2563
รับทราบการตรวจเยี่ยมประเมินความพร้อมของทางโรงเรียนบ้านราหุล ต้องขอขอบพระคุณที่ให้คำชมและคำแนะนำ และจะปฏิบัติและพัฒนาโรงเรียนตามแผนนโยบายของทางต้นสังกัดต่อไปค่ะ
นางนุตประวีณ์ ภัครวัฒน์อังกูร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
29 ตุลาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้