รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายพีระพงษ์ พลอยเปลียนแสง พร้อมด้วยคณะกรรมการ นายยุทธศาสตร์ รินทร์พุ้ม นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย ได้นิเทศ ติดตาม การเตรียมความพร้อมของสถานศึกษาในวันเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามคำสั่ง สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 โดยภาพรวมของสถานศึกษามีความพร้อมที่เปิดทำการเรียนการสอนในสถานการณ์ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีการทำตามมาตรการหลัก 6 ข้อ ที่ทางจังหวัดกำหนดมาได้อย่างดีมาก ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร นักเรียนที่ให้การต้อนรับ อำนวยความสะดวกการเก็บรวบรวมข้อมูลขับเคลื่อนนโยบายอย่างดียิ่ง
นายพิศิษฎ์ ศรีธงชัย
ผอ.โรงเรียนบ้านเขาสูงราษฎร์บำรุง
กรรมการ คณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อำเภอวิเชียรบุรี
2 กรกฎาคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้