รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ ประธานกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. / นายเวียงชัย สิริบริรักษ์ ผู้อำนวยการ รร.บ้านบ่อรังและประธานศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง / นางรังสิมา บัวทอง ศึกษานิเทศก์ พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านโคกสำราญ พบว่า โรงเรียนดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการในเรื่อง (Q2 ) การบริหารจัดการ และห้องเรียนคุณภาพ (Q3) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning การคิดเลขเป็นและการท่องสูตรคูณ ทำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางและมาตรการการพัฒนาการศึกษาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
นางปาริชาติ ก้านสันเทียะ
ผอ.กลุ่มอำนวยการ
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการบ่อรัง
9 มกราคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้