รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
วันนี้ข้าพเจ้า นายกัน อินพร ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านเขาพลวง และคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว ได้มานิเทศ ติดตาม การดำเนินการตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4Q ประกอบด้านการบริหารจัดสถานศึกษา Q2 การบริหารจัดการห้องเรียน Q3 และQ4 การท่องสูตรคูณและการคิดคำนวณ พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบายการพัฒนาคุณภาพ 4Q ตามกระบวนการสามารถจัดและประเมินผลได้อย่างเรียบร้อย ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครู ที่ให้ความร่วมมือ การนิเทศ ติดตามในครั้งนี้เป็นอย่างดียิ่ง
นายกัน อินพร
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว
9 มกราคม 2563
วันนี้ข้าพเจ้านายกรกฎ ลำใย ตำแหน่ง ครู ร.ร.บ้านวังไลย์ ได้รับการนิเทศ ติดตามจาก นายกัน อินพร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาพลวง และคณะกรรมการนิเทศติดตาม อ.ก.ต.ป.น.ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุ สระแก้ว ตามนโยบายพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4Q ประกอบด้วยด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา Q2การบริหารจัดการห้องเรียน Q3 และ Q4 การท่องสูตรคูณและการคิดคำนวณ ข้าพเจ้าได้รับคำแนะนำ และข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น.เป็นอย่างดี พร้อมรับมาพัฒนาและปรับปรุงการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น
นายกรกฎ ลำใย
ครู
27 พฤษภาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้