รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
คณะกรรมการนิเทศติดตามการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการนิเทศ 1. กระบวนการบริหารและการจัดการ 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning 3.คิดเลขเร็ว ท่องสูตรคูณ
นายเฉลียว ซาทรง
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการวังพิกุลศรีมงคลพญาวัง
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการกันจุสระแก้ว
9 มกราคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้