รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายสุชัดร์ จันทรัตน์ ผอ.โรงเรียนบ้านเฉลียงทอง และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 2 ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning และ 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ตั้งใจเรียน ลายมือสวยงาม ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น และซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังท่องไม่คล่อง ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่เห็นความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการประเมินในครั้งนี้
นายสุชัดร์ จันทรัตน์
ผอ.รร.บ้านเฉลียงทอง
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง
9 มกราคม 2563
ขอขอบคุณคณะ อ.ก.ต.ป.น. และท่าน ศน.สุปัญญา โพธิ์หา ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนบ้านไร่ขอนยางขวาง โดยให้คำชื่นชมกระบวนการบริหารจัดการงาน 4 ฝ่าย ทำให้คณะครูมีขวัญ กำลังใจในการปฏิบัติงานมากขึ้น ในส่วนที่ได้รับคำชี้แนะ ทางโรงเรียนจะประชุม ชี้แจ้งคณะครูเพื่อวางแผน และสร้างกระบวนการ ในการพัฒนาคุณภาพงานให้มีคุณภาพ ประสิทธิ์ภาพต่อไป ขอขอบคุณค่ะ
นางวัลภา อินทรชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้