รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ผลการนิเทศโรงเรียนบ้านบึงกระจับ โดย อ.ก.ต.ป.น. วันที่ 9 มกราคม 2563 ข้าพเจ้านายชาคริต โพธิปิ่น ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับตะแบก คณะผู้บริหารสถานศึกษาในศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว และนางปิยะวรรณ์ เชิญทอง ศึกษานิเทศก์ สพป.เพชรบูรณ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (อ.ก.ต.ป.น.) เพื่อนิเทศติดตามการขับเคลื่อนการศึกษาโรงเรียนบ้านบึงกระจับ ผลการนิเทศดังนี้ 1. ประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) องค์ประกอบที่ 1 โรงเรียนน่าอยู่น่าเรียน พบว่า โรงเรียนมีอาคารเรียนเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน และกำลังดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ในบางส่วน มีการใช้งานอาคารประกอบต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม บริเวณโรงเรียนมีความสะอาด และเป็นระเบียบ 2. ประเมินห้องเรียนคุณภาพ (Q3) องค์ประกอบที่ 2 การจัดการเรียนการสอน Active Learning โดยภาพรวมของการจัดการเรียนสอน Active Learning ของครูผู้สอน ดังนี้ 2.1 การออกแบบการจัดการเรียนการสอน พบว่าครูผู้สอนมีการออกแบบการจัดการเรียนการสอน มีแผนการจัดการเรียนรู้ทุกห้องเรียน และดำเนินการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ 2.1 การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชบายรัชกาลที่ 10 สู่การปฏิบัติในห้องเรียน พบว่าครูผู้สอนนำมาใช้กิจกรรมการเรียนรู้ และกิจกรรมเสริมหลักสูตร 2.3 การจัดกระบวนการเรียนการสอน : Active Learning พบว่าครูผู้สอนใช้คำถามกระตุ้นนักเรียนเพื่อนำเข้าสู่บทเรียน มีกิจกรรมการเรียนการสอน และเทคนิคการสอนที่หลากหลายเหมาะสมกับธรรมชาติวิชา และครูผู้สอนหลายคนใช้เทคนิคการปฏิบัติ มีการวัดผลประเมินผลท้ายชั่วโมงชัดเจน มียังพบบางชั้นเรียนยังไม่มีการวัดประเมินผล 2.4 พฤติกรรมนักเรียน พบว่า มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้และมีความสุขในการทำงาน กล้านำเสนอและแสดงความคิดเห็น มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับผู้สอนและเพื่อนในชั้นเรียน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการเรียนการรู้และได้ลงมือปฏิบัติจริง 3. ผลการท่องสูตรคูณ และการคิดคำนวณ มีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้ารับการทดสอบ จำนวน 121 คน ดังนี้ 3.1 ผลการท่องสูตรคูณ นักเรียนสามารถท่องสูตรคูณ ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 75 คน ไม่ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 46 คน 3.2 ผลการคิดเลขเป็น นักเรียนมีความสามารถคิดเลขเป็น ผ่านตามเกณฑ์การประเมิน จำนวน 79 คน ไม่ผ่านตามเกณฑ์ประเมิน จำนวน 42 คน ผู้บริหารและคณะครูควรหาวิธีการจัดการเรียนรู้ให้นักเรียนสามารถท่องสูตรคูนและคิดเลขเป็นให้ผ่านเกณฑ์การประเมินให้มากขึ้น โดยการท่องทุกวันซ้ำ ทบทวน และฝึกซ้ำ ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง คณะ อ.ก.ต.ป.น. จากศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง เลขานุการคณะนิเทศ
นางปิยะวรรณ์ เชิญทอง
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการน้ำร้อนยางสาว
9 มกราคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้