รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายคงภัค สงนุ้ย ผอ.โรงเรียนบ้านห้วยตลาด และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 2 ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning และ 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1. โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ ด้านการบริหารงานวิชาการมีการกำหนดกลยุทธ์ คือ “สร้างโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิต” จุดเน้นในการดำเนินการคือ “โรงเรียนคุณภาพ สังคมคุณธรรม”บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 2. การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง ขยัน ตั้งใจเรียน ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี กล้าแสดงออก 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น และซ่อมเสริมนักเรียนที่ยังท่องไม่คล่อง ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่เห็นความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการประเมินในครั้งนี้
นายคงภัค สงนุ้ย
ผอ.รร.บ้านห้วยตลาด
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง
9 มกราคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้