รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นางสาวนวลจันทร์ กอกอง ผอ.รร.บ้าน กม.30 และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง ได้แก่ การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) การจัดการเรียนการสอน Active Learning (Q3) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น (Q4) พบว่า โรงเรียนบ้านสระหมื่นเชียง 1. มีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนแรงงานแลงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2.การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูส่วนมากใช้การจัดการ เรียนการสอนด้วย ICT I ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสนใจและร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ครูใช้คำถามในการกระตุ้นการจัดกิจกรรม 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น ผลการประเมินการท่องสูตรคูณ ป.1 ผ่าน 3 คน ปรับปรุง 3 คน ป.2 ผ่านทุกคน ป.3 ผ่าน 8 คน ปรับปรุง 3 คน ป.4 ผ่านทุกคน ป.5 ผ่าน 10 คน ปรับปรุง 2 คน ป.6 ผ่านทุกคน การประเมินการคิดเลขเร็ว ป.1 ผ่าน 3 คน ปรับปรุง 3 คน ป.2 ผ่านทุกคน ป.3 ผ่าน 8 คน ปรับปรุง 3 คน ป.4 ผ่านทุกคน ป.5 ผ่าน 10 คน ปรับปรุง 2 คน ป.6 ผ่านทุกคน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือ และให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นางสาวนวลจันทร์ กอกอง
ผอ.รร.บ้าน กม.30
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม
9 มกราคม 2563
ขอขอบคุณ​คณะ​อ.ก.ต.ป.น. ที่ได้มาติดตาม​ตรวจสอบ​ประเมินผลและนิเทศการจัดการจัดการศึกษาตามมาตรการ​และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาครั้งที่2ของรร.บ้านสระหมื่นเชียง​คณะครูจะนำคำแนะนำต่างๆไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนมีประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ทางด้านการเรียน.ดียิ่งขึ้น
นายสุเมธ พรมเทศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้