รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายวิชชา อยู่เพชร ผอ.โรงเรียนบ้านท่าด้วง และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.)ครั้งที่ 2 ได้แก่ 1. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) กระบวนการบริหารและการจัดการ 2. การประเมินห้องเรียนคุณภาพ (Q3) 3. การจัดการเรียนการสอน Active Learning และ 4. การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q4) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น พบว่า 1) โรงเรียนมีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ บุคลากรมีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ ครูผู้สอนสามารถใช้สื่อเทคโนโลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง 2) การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า นักเรียนจำนวนมาก แต่ครูมีความสามารถควบคุม กำกับ ติดตาม ดูแลได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ขยัน ตั้งใจเรียน ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี และ 3) นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่เห็นความสำคัญและอำนวยความสะดวกในการประเมินในครั้งนี้
นายวิชชา อยู่เพชร
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการท่าด้วง
9 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านกลางได้รับทราบผลการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา (ก.ต.ป.น.) ครั้งที่ 2 แล้ว และได้แจ้งให้คณะครูทุกท่านทราบและดำเนินการตามข้อแนะนำของคณะกรรมการต่อไป
นายสุพจน์ จันทร์แปลง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
14 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้