รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านตีบใต้ ได้แก่ การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) การจัดการเรียนการสอน Active Learning (Q3) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น (Q4) พบว่า โรงเรียนบ้านตีบใต้ 1. มีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโน โลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนแรงงานแลงบประมาณ ในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2.การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูส่วนมากใช้การจัดการ เรียนการสอนด้วย ICT I ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสนใจและร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ครูใช้คำถามในการกระตุ้นการจัดกิจกรรม 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น ผลการประเมินการท่องสูตรคูณ ป.1 ผ่านทุกคน ป.2 ผ่าน 12 คน ปรับปรุง 1 คน ป.3 ผ่าน 14 คน ปรับปรุง 2 คน ป.4 ผ่าน 15 คน ปรับปรุง 2 คน ป.5 ผ่าน 18 คน ปรับปรุง 1 คน ป.6 ผ่าน 20 คน ปรับปรุง 3 คน การประเมินการคิดเลขเร็ว ป.1 ผ่านทุกคน ป.2 ผ่าน 12 คน ปรับปรุง 1 คน ป.3 ผ่าน 14 คน ปรับปรุง 2 คน ป.4 ผ่าน 15 คน ปรับปรุง 2 คน ป.5 ผ่าน 18 คน ปรับปรุง 1 คน ป.6 ผ่าน 20 คน ปรับปรุง 3 คน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว
ผอ.รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม
9 มกราคม 2563
ขอขอบคุณ คณะ อ.ก.ต.ป.น. ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ของโรงเรียนบ้านตีบใต้ คณะครูจะนำคำแนะนำต่างๆไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพและดียิ่งขึ้นไป
นายคำเพชร ชัยพิเดช
ผู้อำนวยการโรงเรียน
6 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้