รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายทรงเกียรติ สิงห์บัวขาว ผอ.รร.บ้านห้วยโป่ง-ไผ่ขวาง และคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดศึกษาตามมาตรการและการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนบ้านบ่อไทย ได้แก่ การประเมินโรงเรียนคุณภาพ (Q2) การจัดการเรียนการสอน Active Learning (Q3) การท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น (Q4) พบว่า โรงเรียนบ้านบ่อไทย 1. มีกระบวนการบริหารและการจัดการงานทั้ง 4 ฝ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สนับสนุนให้ครูผู้สอนใช้สื่อเทคโน โลยีสนับสนุนการเรียนการสอน มีการนิเทศภายในอย่างต่อเนื่อง ชุมชนให้การสนับสนุนแรงงานและงบประมาณในการพัฒนาโรงเรียนเป็นอย่างดี 2.การจัดการเรียนการสอน Active Learning พบว่า ครูส่วนมากใช้การจัดการ เรียนการสอนด้วย ICT I ครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสนใจและร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ครูใช้คำถามในการกระตุ้นการจัดกิจกรรม 3. นักเรียนท่องสูตรคูณและการคิดเลขเป็น ผลการประเมินการท่องสูตรคูณ ป.1 ผ่าน 38 คน ปรับปรุง 2 คน ป.2 ผ่าน 39 คนปรับปรุง 1 คน ป.3 ผ่าน 30 คน ปรับปรุง 2 คน ป.4 ผ่าน 23 คน ปรับปรุง 6 คน ป.5 ผ่าน 21 คน ปรับปรุง 15 คน ป.6 ผ่าน 21 คน ปรับปรุง 18 คน ม.1 ผ่าน 32 คน ปรับปรุง 3 คน ม..2 ผ่าน 39 คน ปรับปรุง 3 คน ม.3 ผ่าน 51 คน ปรับปรุง 6 คน การประเมินการคิดเลขเร็ว ป.1 ผ่าน 38 คน ปรับปรุง 2 คน ป.2 ผ่าน 39 คน ป.3 ผ่าน 30 คน ปรับปรุง 2 คน ป.4 ผ่าน 23 คน ปรับปรุง 6 คน ป.5 ผ่าน 21 คน ปรับปรุง 15 คน ป.6 ผ่าน 21 คน ปรับปรุง 18 คน ม.1 ผ่าน 32 คน ปรับปรุง 3 คน ม.2 ผ่าน 39 คน ปรับปรุง 3 คน ม.3 ผ่าน 51 คน ปรับปรุง 6 คน ขอขอบคุณ ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ที่ให้ความร่วมมือและให้การต้อนรับอย่างดียิ่ง
นางกัญจนา มีศิริ
ศึกษานิเทศก์
กรรมการและเลขานุการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการนาเฉลียงห้วยโป่งยางงาม
9 มกราคม 2563
โรงเรียนบ้านบ่อไทยได้ดำเนิน การจัดการเรียนการสอน Active Learning 100% โดยครูทุกท่านได้พัฒนานวัตกรรมขึ้นทุกชั้นเรียน เพื่อใช้การจัดการ เรียนการสอน โดยการใช้ ICT I ซึ่งครูมีความรู้ความสามารถในด้านงานวิชาการ มีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษามีแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้น Active Learning มีสื่อและใช้สื่อในการจัดการเรียนการสอน มีเพียงพอ มีการปรับปรุงสื่อที่ใช้ให้ทันสมัย นำเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอนนักเรียนสนใจและร่วมมือกับครูในการจัดการเรียนการสอน ดูแลนักเรียนได้อย่างทั่วถึง นักเรียนในภาพรวม ร่าเริง กล้าแสดงออก ร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี ครูใช้คำถามในการกระตุ้นการจัดกิจกรรม รายละเอียดการจัดกิจกรรม การจัดการเรียนการสอน Active Learning ดัง Link ทีเชื่อมโยงไปยัง google drive ของโรงเรียนบ้านบ่อไทย
นางสาวประครอง ถุนพุฒดม
ครู
25 มีนาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้