รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยและประธานศูนย์ศรีเทพหนองย่างทอย พร้อมด้วยคณะกรรมการอ.ก.ต.ป.น. ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านซับหินเพลิง พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล หลักฐานต่างๆ ไว้อย่างพร้อมเพรียง ทำให้คณะกรรมการมีความสะดวก ในการประเมิน Q2 การบริหารจัดการ Q3 ห้องเรียนคุณภาพ Q3 แผนกาจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การคิดเลขและการท่องสูตรคูณ ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางและมาตรการการพัฒนาการศึกษา (4Q) และดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
นางสาวสวงสุดา แก้วแพง
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย
9 มกราคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้