รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะวัฒนธรรม นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยและประธานศูนย์ศรีเทพหนองย่างทอย พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษา (4Q) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านด่านไทนสามัคคี ปรากฏว่าโรงเรียนได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมกา ทำให้รในเรื่องการบริหารจัดการ Q2 คุณภาพผู้เรียน Q3 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การคิดเลขและการท่องสูตรคูณ ทำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางและมาตรการการพัฒนาการศึกษา และดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
นางสาวสวงสุดา แก้วแพง
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย
8 มกราคม 2563
ข้าพระเจ้านายวันชัย แก้วต่างสิน เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านไทรสามัคคีได้ทำการปรับปรุงและแก้ไขตามที่ผู้อำนวการแต่ละโรงเรียนได้ตำหนิมาปรากฏว่าโรงเรียนได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมกา ทำให้รในเรื่องการบริหารจัดการ Q2 คุณภาพผู้เรียน Q3 แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning การคิดเลขและการท่องสูตรคูณ ทำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางและมาตรการการพัฒนาการศึกษา และดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
นายวันชัย แก้วต่างสิน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
24 มีนาคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้