รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยและประธานศูนย์ศรีเทพหนองย่างทอย พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษา(4Q) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านร่องหอยพัฒนา พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการในเรื่อง Q2 การบริหารจัดการ Q3 ห้องเรียนคุณภาพ แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การคิดเลขเและการท่องสูตรคูณ ทำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทาง และมาตรการการพัฒนาการศึกษา (4Q) และดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้บริหาร คณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี
นางสาวสวงสุดา แก้วแพง
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย
8 มกราคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้