รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยและประธานศูนย์ศรีเทพหนองย่างทอย พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษา (4Q) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง พบว่าโรงเรียนได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลและอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการในเรื่อง การบริหารจัดการโรงเรียน (Q2) ห้องเรียนคุณภาพ(Q3) แผนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning การคิดเลขและการท่องสูตรคูณ ทำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางและมาตรการการพัฒนาการศึกษา(4Q) และดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย
8 มกราคม 2563
ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูโรงเรียนบ้านหนองจอกวังกำแพง ขอขอบคุณ คณะ อ.ต.ป.น. ทุกท่านมากๆครับ ที่นิเทศด้วยความเป็นกัลยานมิตร ทำให้ครูและนักเรียนมีความไม่กังวล และจะนำคำแนะนำ เสนอแนะของ ผู้นิเทศมาพัฒนาการครูและนักเรียนด้านการเรียนการสอนให้ดียิ่งๆขึ้นไปครับ
นายจักรกฤษ งามเลิศ
ผู้อำนวยการโรงเรียน
3 กุมภาพันธ์ 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้