รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้านายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษา (4Q) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี พบว่า โรงเรียนดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล เอกสาร และอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการในเรื่องของการประเมินด้านการบริหารจัดการ (Q2) การจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning (Q3) การคิดเลขและการท่องสูตรคูณ ได้ดีทำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางและมาตรการการพัฒนาการศึกษาและดำเนินการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูในการให้ความร่วมมือและต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย
8 มกราคม 2563
ข้าพเจ้านางพยอม ศรีระแก้ว ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี ขอขอบคุณ คณะ อ.ก.ต.ป.น. ที่ได้มาติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษาตามมาตรการ และการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 2 เป็นอย่างยิ่ง
นางพยอม ศรีระแก้ว
ครู
29 มกราคม 2563



1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้