รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเข้านายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยและประธานศูนย์ศรีเทพหนองย่างทอย พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ก.ต.ป.น. ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษา (4Q) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนบ้านสันติธรรม พบว่า โรงเรียนได้ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูลในการประเมิน และอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการในเรื่อง การบริหารจัดการ (Q2)ห้องเรียนคุณภาพ (Q3) แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ Active Learning และการคิดเลข การท่องสูตรคูณ ทำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีและรวดเร็ว ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางและมาตรการการพัฒนาการศึกษา และดำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
นางสาวสวงสุดา แก้วแพง
ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย
8 มกราคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้