รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้า นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม นางสวงสุดา แก้วแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกรังน้อยและประธานศูนย์ศรีเทพหนองย่างทอย พร้อมด้วยคณะ อ.ก.ต.ป.น. ได้มานิเทศติดตามการพัฒนาการศึกษา(4Q) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ของโรงเรียนชุมชนบ้านโคกสะอาด ดำเนินการจัดเตรียมเอกสาร ข้อมูล และอำนวยความสะดวกให้คณะกรรมการในเรื่องของการบริหารจัดการห้องเรียน (Q2) ห้องเรียนคุณภาพ(Q3) การจัดการเรียนการสอน Active Learning การคิดเลข และการท่องสูตรคูณ ทำให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่ได้ดี ขอให้โรงเรียนได้ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องสืบไป ขอขอบคุณผู้บริหารและคณะครูที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง
นายจิรโรจน์ รวีศักดิ์สุขธนา
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม
ประธานกรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการศรีเทพหนองย่างทอย
9 มกราคม 2563


1 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้