รายงานการนิเทศโดยคณะ ก.ต.ป.น./อ.ก.ต.ป.น.

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
ข้าพเจ้าว่าที่ร้อยตรีสมัย โสประดิษฐ ผอ.โรงเรียนบ้านโคกคงสมโภชน์ รักษาการประธานศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์ บัววัฒนาพร้อมคณะได้นิเทศ ติิดตามการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยคณะ อกตปน. ดังนี้ 1. Q2 โรงเรียนคุณภาพ 2. Q3 ห้องเรียนคุณภาพ 3. Q4 นักเรียนคุณภาพ จากการนิเทศพบว่า - อาคารเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม - อาคารโณงอาหารสะอาด - มีน้ำดื่มได้อย่างเพียงพอ - ห้องเรียนทุกห้องมีความเหมาะวมเอื้อต่ออการเรียนรู้ -นักเรียนมีความพร้อมในการคิดเลขและท่องสูตรคูณได้ดี - ไม่มีข้อเสนอแนะ ขอขอบพระคุณผอ.และคณะครูทั้งในการอำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลอันเป็นประโยชน์ยิ่ง
ว่าที่ รต.สมัย โสประดิษฐ
รก.ประธานศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา
กรรมการคณะ อ.ก.ต.ป.น. ศูนย์พัฒนาวิชาการบ้านโภชน์บัววัฒนา
8 มกราคม 2563
รับทราบข้อเสนอเเนะจากผู้ประเมินที่ให้คำเเนะเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนเเละเป็นประโยชย์ต่อนักเรียนในครั้งนี้
นางเกศรินทร์ จงชาญสิทธิโธ
ครู
22 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้