รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการประเมินห้องอนุบาล 2 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 8 คะแนน ห้องเรียนไม่มีป้ายแสดงสถิตินักเรียน, ป้ายบุคคลสำคัญ, ป้ายบุคคลสำคัญ, ตารางเวรทำความสะอาด, กระดานเขียนภาษาไทย/อังกฤษ วันละคำ, คติพจน์, นาฬิกา
นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
19 พฤศจิกายน 2563
รับทราบ และได้ทำการปรับปรุงแล้ว
นางศุภรัตน์ จันทวงษ์
ครู
8 มกราคม 2563

รับทราบ
นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้