รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 6 คะแนน ห้องเรียนยังขาดหลายตัวชี้วัด เช่น ข้อตกลงร่วมกันกำหนดขึ้นในการปฏิบัติในห้องเรียน, มุมแสดงผลงานนักเรียน, ป้ายบุคคลสำคัญ, ป้ายแสดงภาษาไทย/อังกฤษวันละคำเป็นต้น
นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
19 พฤศจิกายน 2563
รับทราบ พร้อมเพิ่มเติมตามที่กรรมการนิเทศแนะนำ
นางสาวชาลิณี ตะกรุดแจ่ม
ครูอัตราจ้าง
8 มกราคม 2563

รับทราบ
นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้