รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการประเมินห้องชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 8 คะแนน ห้องเรียนไม่มีชั้นวางรองเท้า, คติพจน์ ปรัชญา, มุมสวยหล่อ และโต๊ะเก้าอี้ มีร่องรอยการขีดเขียน
นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
19 พฤศจิกายน 2563
ทราบและดำเนินการตามคำแนะนำของคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว
นางสาวจีระวรรณ ทวีวงศ์
ครู
8 มกราคม 2563

รับทราบ
นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้