รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มี การนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 7 คะแนน ห้องเรียนไม่มีป้ายสมาชิกนักเรียน, มุมสำหรับวางแก้วน้ำ/แปรงสีฟัน, จำนวนโต๊ะ เก้าอี้ไม่เพียงพอ, คำขวัญ ,ตารางเวรทำความสะอาด, ป้ายแสดงภาษาไทย/อังกฤษวันละคำ, ชั้นวางรองเท้า ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ จากผู้รับผิดชอบ เก้าอี้ไม่เพียงพอ
นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
19 พฤศจิกายน 2563
ข้าพเจ้านางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ ได้รับการนิเทศครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และได้รับคำแนะนำจากคณะกรรมการนิเทศในครั้งนี้อย่างเป็นกัลยาณมิตร
นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
8 มกราคม 25631 มกราคม 2513
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้