รายงานการนิเทศภายในของโรงเรียน

บันทึกของผู้นิเทศ บันทึกของผู้รับการนิเทศ รับทราบ/บันทึกรับรอง
โรงเรียนบ้านหนองสรวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ได้กำหนดให้มีการนิเทศห้องเรียนคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เพื่อการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 และเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนสอดคล้องกับนโยบาย กลยุทธ์ จุดเน้น ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน นั้น ผลการนิเทศห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ผลการประเมินตามตัวชี้วัด อยู่ในระดับ 5 คะแนน ห้องเรียนยังขาดหลายตัวชี้วัด เช่น มุมแสดงผลงานนักเรียน, คำขวัญของจังหวัด, ป้ายแสดงภาษาไทย/อังกฤษวันละคำ, คติพจน์ ปรัชญา เป็นต้น
นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
19 พฤศจิกายน 2563
ข้าพเจ้า นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์ ครูผู้สอนประจำห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รับทราบผลการนิเทศ และจะดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงห้องเรียนให้ได้ตามมาตรฐานตัวชี้วัดของโรงเรียนต่อไป
นางสาวจิราภรณ์ อุทธสิงห์
ครู
8 มกราคม 2563

รับทราบ
นางสาวลัดดาวรรณ อัศวภูมิ
ครู
20 กุมภาพันธ์ 2563
ดาวโหลดรายงานในรูปแบบ PDF คลิกที่นี้